Bảng giá dịch vụ gửi tại khách sạn !

Chó (kg ) VIP 1 ( vnđ ) VIP 2 ( vnđ )
< 3 120 150
3 – 5 140 170
5 – 10 160 200
10 – 15 180 250
> 15 200 350