Bảng giá dịch vụ gửi tại khách sạn !

Chó (kg ) VIP 1 ( vnđ ) VIP 2 ( vnđ )
< 5 100 150
5 – 10 120 170
10 – 15 140 200
15 – 20 160 250
> 20 200 350