Bảng giá dịch vụ gửi tại khách sạn !

Chó (kg ) VIP 1 ( vnđ ) VIP 2 ( vnđ )
< 5 120 150
5 – 10 140 170
10 – 15 160 200
15 – 20 180 250
> 20 200 350