Bóng huấn luyện, phát sáng  400k / 1 bóng.  Mời liên hệ : 0989.498.899

[tube]dw1q7AzpwWQ[/tube]