Rana – Sủa nhiều và điên cuồng

Giống chó: Sheltie/ mini collie
Tên: Rana
Chủ: Karen, Adams, Alanna Adams

Vấn đề: Khi Rana nghe thấy âm thanh của lò nướng hay của lò vi sóng, nó trở nên điên cuồng. Rana cũng có vấn đề với máy điện thoại. No sẽ sủa bất cứ khi nào điện thoại được trả lời.

Cách sửa chữa: Cesar Millan nói rằng việc thiếu thông tin có thể gây ra sự bất ổn của con chó. Karen thừa nhận rằng đó là lỗi của cô khi Rana còn bé, cô cho nó những gì nó muốn. Cesar cho họ những lời khuyên rằng họ phải thay đổi thói quen của họ. Cesar Millan mang lò nướng tới chỗ Rana và bắt Rana đối phó với những âm thanh máy nướng bánh mì. Điều này dạy cho Rana không được lo lắng, sợ hãi hay lo lắng. Sau một lúc, Karen xích Rana và nó đã phải chấp nhận những âm thanh của lo nướng. Rana không còn sủa với âm thanh của lò vi sóng và khi Karen trả lời điện thoại. Như vậy đã giải quyết xong vấn đề chó sủa.

Dog Breed Info: Sheltie
Name: Rana
Owners: Karen Adams, Alanna Adams
Dog Behavior Problems: When Rana hears the sound of toaster or microwave sound, she goes frenzy. Rana also has issue with phone. He will start barking whenever the phone is answered.
Dog Behavior Modification: Cesar Millan says that the lack of information might causes the instability of dog. Karen admits that it is her fault for baby Rana by giving him whatever he wants. Cesar gives them advice that they have to change their habits. Cesar Millan bring the toaster towards Rana and force Rana to deal with the toaster sound. This teaches Rana NOT to be nervous, afraid or anxious. After a while, Karen bring Rana on leash and he is already submissive with the sound of the toaster. Rana does not bark at microwave sound and also when Karen answers her phone. This has stopped the dog excessive barking problem.

Bấm like PetGold để theo dõi những sự kiện mới nhất trên Facebook !